Všeobecné podmínky

O mně

Jmenuji se Jakub Tenčl, Ph.D. MHS Accred a absolvoval jsem program pokročilé hypnoterapie na Hypnosis Motivational Institute (HMI, Národně akreditovaná vysoká škola) a na American Alliance of Hypnotists (Americká aliance hypnoterapeutů – AAH). Jsem akreditovaným členem The National Hypnotherapy Society, profesionální organizace pro praktikující hypnoterapeuty ve Velké Británii.

Národní hypnoterapeutická společnost (The National Hypnotherapy Society) je držitelem prvního a jediného současného registru hypnoterapie, který je akreditován Úřadem pro profesionální standardy v rámci Programu akreditovaných registrů. Akreditovaný registr je výstupem programu zřízeného ministerstvem zdravotnictví a spravovaného Úřadem pro profesní standardy, který je nezávislým orgánem odpovědným Parlamentu ve Velké Británii.

Dobrovolný souhlas s účastí

Klient dobrovolně souhlasí s účastí na terapeutických sezeních poskytovaných terapeutem. Metody používané v tomto programu mohou zahrnovat hypnózu, terapii virtuální realitou, koučování, řízenou vizualizaci, relaxační cvičení, neuro-lingvistické programování, vedená cvičení, nutriční vedení, trénink všímavosti (mindfulness) a kognitivní behaviorální terapie. Všechny tyto procesy jsou dále označovány jako „služby“. Klient souhlasí s tím, že bude aktivním účastníkem programu, a sdílí odpovědnost za proces a jeho výsledky. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že služby terapeuta budou řešit pouze vzájemně dohodnuté a specifikované obavy. Klient souhlasí s tím, že bude terapeuta informovat o změnách v jeho/její situaci nebo zdravotním stavu, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho/její schopnost plně se účastnit programu.

Terapeut souhlasí s tím, že klientovi bude poskytovat etické a kompetentní služby podle svých nejlepších schopností a v mezích svých odborných znalostí a školení. Klient však chápe, že služby terapeuta nejsou založeny na exaktní vědě a že výsledky se mohou u jednotlivců lišit. Klient chápe a souhlasí s tím,  že neexistují žádné záruky, pokud jde o výsledky a důsledky. Klient zůstává v konečném důsledku zodpovědný za svá vlastní rozhodnutí, činy, volby a emoce, během a po účasti v programu.

Klient chápe a bere na vědomí, že služby, které mu mají být poskytnuty, se mohou skládat z různých procesů a mohou zahrnovat otázky, vizualizace, předstírání, psaní nebo kreslení, hraní rolí, dýchací instrukce, pokyny pro pohyb očí, úkoly s sebou domů a fyzický pohyb. Postupy budou klientovi vysvětleny předem a budou prováděny pouze se souhlasem klienta. Klient má právo klást otázky ohledně jakéhokoli procesu a diskutovat o jakýchkoli obavách před, během, nebo po těchto procesech. Klient má právo kdykoli přijmout, nebo odmítnout pokyny, rady, interpretace nebo návrhy učiněné terapeutem. Klient bere na vědomí, že nedodržování pokynů či instrukcí z programu může snížit pravděpodobnost úspěchu.

Omezení hypnoterapie/klinické hypnózy

Klient chápe a bere na vědomí následující: klinická hypnoterapie, stejně jako jakákoli jiná forma psychoterapie nebo poradenství, není exaktní vědou. Hypnoterapie/klinická hypnóza není všelékem nebo magickým lékem na jakékoliv onemocnění nebo problém. Hypnoterapie nemá žádné neobvyklé síly nebo schopnosti a pouze se snaží komunikovat tak, aby usnadnila klientovi schopnost myslet soustředěným způsobem. Pokud jde o úspěch klinických hypnoterapeutických metod, terapeut neposkytuje žádná tvrzení, zda klient zažije tranz, nebo záruky za stupeň tranzu, který klient zažije. Existuje celá řada metod v rámci klinické hypnoterapie a některé metody mohou být u konkrétního jednotlivce efektivnější než jiné. Hypnoterapie může být relaxační a někteří klienti mohou během procesu zažít hlubokou relaxaci. Terapeut bude nicméně pokračovat v hypnoterapii za předpokladu, že klient bude i nadále slyšet a reagovat na návrhy a pokyny, když to bude potřeba.

Klient bere na vědomí, že si může nebo nemusí pamatovat vše, co terapeut během procesu hypnoterapie říká.

Terapie virtuální realitou

Klienti, kteří absolvují terapii virtuální realitou, procházejí digitálně vytvořenými prostředími, která jsou přizpůsobena k léčbě konkrétního stavu. Jedná se o alternativní formu expoziční terapie, ve které klienti interagují s neškodnými virtuálními reprezentacemi traumatických podnětů, aby snížili nežádoucí reakce, jako jsou úzkost či deprese. Systém monitoruje fyzickou odezvu pomocí biologické zpětné vazby (biofeedback). Díky nepřetržité zpětné vazbě lze jednotlivé scény přizpůsobit. Terapie virtuální realitou může být také kombinována s hypnózou. V případě, že stav klienta na základě počáteční konzultace není pro terapii virtuální realitou vhodný, může být postoupen k jiné odborné péči.

Biologická zpětná vazba (biofeedback)

Biologcká zpětná vazba je doplňkovou a alternativní medicínskou technikou, umožňující jednotlivci naučit se změnit některé fyziologické činnosti za účelem zlepšení zdraví. Zařízení pro biologickou zpětnou vazbu se senzory používá mírné elektrické impulsy, které měří teplotu kůže známou jako elektrodermální odezva (EDR), která učí jednotlivce provádět jemné tělesné změny, jako je uvolnění určitých svalů, k dosažení požadovaných výsledků. Biologická zpětná vazba se často používá jako relaxační technika. Monitorování biologické zpětné vazby je doplňkem, nikoli náhradou za lékařskou nebo psychologickou léčbu, a jakákoli probíhající léčba by neměla být přerušena bez porady s vaším ošetřujícím lékařem.

Použití zvukových nahrávek

V rámci služby pro klienta bude terapeut jednou za čas pořizovat zvukové nahrávky některých programových relací pro využití a držení klientem za účelem posílit hypnotické přístupy ke stavu klienta. Vzhledem k tomu, že tyto nahrávky zahrnují pokyny pro relaxaci, klient souhlasí s tím, že si nebude pouštět nahrávky v jedoucím vozidle nebo při provozu potenciálně nebezpečného zařízení. Klient také souhlasí s tím, že nebude poslouchat nahrávky při poskytování přímého dohledu nad malým dítětem nebo nezpůsobilým dospělým. Klient souhlasí s tím, že tyto zvukové nahrávky nebude reprodukovat ani je používat pro komerční účely nebo finanční zisk. Zvukové nahrávky pořízené Dr. Jakubem Tenčlem, MHS (Accred) jsou určeny pro osobní potřebu klienta. Pokud klient umožní třetím stranám poslouchat pořízené zvukové nahrávky, Dr. Jakub Tenčl, MHS (Accred) není v žádném případě zodpovědný za výsledky nebo důsledky, protože Dr. Jakub Tenčl, MHS (Accred) neuzavřel smlouvu o službách s žádným jiným uživatelem či posluchačem.

Rizika

Klient bere na vědomí, že provedení osobních změn v chování, myšlení a emocích prostřednictvím psychoterapie, poradenství a koučování někdy vyžaduje odpovídající učení a trpělivost a že klient může dělat chyby nebo zažít nějaký zmatek či nezdary v procesu terapie. Klient tato rizika bere na vědomí a přijímá.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů

Terapeut v žádném případě nezveřejní jakékoliv identifikovatelné informace bez písemného souhlasu klienta, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Ustanovení parametrů programu

Klient chápe, že služby se skládají výhradně z té metody, kterou je v daném momentě nejlepší využít, ať už jde o všímavost, KBT, nebo hypnózu zaměřenou na daný cíl. Zvolený přístup je založen na zkušenostech terapeuta a posouzení, které jsou nejúčinnější, a může být mixem závislém na pokroku klienta. Terapeutické sezení se rovná přibližně jedné hodině osobního času s terapeutem. Klient může také obdržet písemný materiál spolu s programem. Poplatek za celý program musí být zaplacen v době prvního sezení a je nevratný. Klient může účast ukončit, kdykoli chce, nevzniká tím právo na vrácení poplatku za zbývající čas.       

Vedení a kontrola klinických záznamů

Písemné záznamy terapeuta budou klientovi poskytnuty pouze na základě písemné žádosti. Bude vyžadována fotoidentifikace. Záznamy mohou být faxovány, zasílány poštou, e-mailem nebo vyzvednuty osobně na žádost klienta.

Pojištění

Všechny poplatky jsou splatné před poskytnutím služeb. Terapeut poskytne fakturu, která podrobně popisuje nabízené služby, ale nenese žádnou odpovědnost za pořízení pojistného krytí nebo platby či úhrady jménem klienta.

Poplatky

Individuální sezení stojí 40 liber (1200 Kč).

Počet sezení může být vyšší než počet, který je uveden na poukazu nebo může být více než jedno; to závisí na cíli, kterého chce klient dosáhnout. O každé změně poplatků bude klient informován 7 dní předem. Je možné platit kartou předem nebo po skončení sezení, ale ne později. Pokud měl klient poukaz, pak je od začátku léčby počet sezení a cena pevně daná (uvedená na poukazu) a další sezení jsou za cenu uvedenou výše. Platba za služby se platí v plné výši v den každého sezení.

Zrušení

Vezměte, prosím, na vědomí, že zrušit, nebo změnit plánované sezení je možné nejpozději 24 hodin předem, ne později. Skutečnost, že jste si rezervovali sezení, neznamená, že byla potvrzena, pouze zaregistrovaná, je vyžadováno potvrdit svou účast 24 hodin předem, ne dříve.

Pokud je zrušení, nebo změna provedena v čase kratším, než je 24 hodin před schůzkou, může být účtován stornopoplatek ve výši 600 Kč (20 liber). A pokud byla platba zaplacena předem, nelze ji vrátit. Pouze jednou je možné změnit den a čas sezení, a to, pokud je tak učiněno nejpozději 24 hodin před plánovaným sezením. Každá následná změna se považuje za novou rezervaci, a proto za ni musí být uhrazen nový poplatek v plné výši, a to v případě, že sezení nebylo zaplaceno předem, jinak je to považováno za novou rezervaci. Pokud má klient poukaz, pak tímto ztrácí jedno sezení na jeho poukazu. V případě, že je schůzka v pondělí, je třeba požádat o změnu, či zrušení v pátek. Schůzka může být změněna z důvodu nepředvídatelných okolností; v takovém případě obdrží klient oznámení nejpozději 24 hodin předem.

Stornopoplatek ve výši 600 Kč (20 liber) může být vyžadován jako forma zálohy. Pokud dojde ke správnému zrušení rezervace a nedojde k žádné jiné rezervaci, stornopoplatek se vrací, jinak je poplatek nevratný. Při schůzce bude poplatek odečten z běžné ceny za službu, jak je uvedeno výše, zbytek bude účtován.

V případě, že zrušení bude provedeno v nesprávném čase před schůzkou, bude stornopoplatek automaticky účtován. V případě nemožnosti zaplatit stornopoplatek obdrží klient fakturu na jeho fyzickou adresu a na jeho e-mail.

Použití osobních údajů

Osobní údaje se používají pouze pro účely terapie. Nejsou žádným způsobem zveřejňovány, pokud o to klient písemně nežádá nebo to nevyžaduje zákon. Všechny záznamy jsou uloženy po dobu 7 let. Klient má právo požádat o odstranění jeho osobních údajů, ale nejdříve dva roky po ukončení terapie. Jeho fyzická adresa může být použita pouze v případě nemožnosti zaplatit stornopoplatek, pro účely obdržení faktury.

Náhrady

V případě, že platba za následné sezení byla provedena v předstihu, je stále nutné potvrdit klientovu účast, pokud nemusí zrušit zasedání. Pokud ano, pak to je třeba učinit 24 hodin před konáním sezení. Pokud svou schůzku zruší později, refundace nemůže být poskytnuta. Refundace nelze provést, pokud byla klientova schůzka přeplánována více než jednou.

Otevřít chat
Jak Vám mohu pomoci?